Chitpavan Brahmin Sangh
Mayuresh Apartments,Abhyankar Marg,
Dhantoli,Nagpur,
Maharashtra.


Present office bearers-

Adhyaksha -         Dr.P.G.Athavale
Sachiv-                  D.G.Oke
Treasurer-            V.N.Ranade

Activities-

Scholarships
Vadhu Var Mela
Pak-kala Spardha