Surnames begining with "B"

Bade Kashyap Bagul Vasishtha
Bakalkar Gargya Bal Bhabravya
Balkar Bharadwaj Bam Koushik
Bapat Vasishtha Bapaye Koushik
Barave Koushik Barve Koushik
Bath Kapi Bavdekar Shandilya
Bedekar Gargya Behere Bhabravya
Behere Shandilya BendeVishnuvruddha
Bendre Kashyap Berthe Kashyap
Bhachane Vasishtha Bhadbhole Gargya
Bhadmole Gargya Bhagne Shandilya
Bhagwat Vatsa Bhairav Vatsa
Bhajekar Atri Bhame Vasishtha
Bhanu Kashyap Bhasme Vasishtha
Bhat Gargya Bhat Kapi
Bhat Kashyap Bhat Vasishtha
Bhate Shandilya Bhatkhande Vasishtha
Bhave Koushik Bhende Kashyap
Bhide Nityundan Bhogle Shandilya
Bhuskute Gargya Binivale Kashyap
Biwalkar Kashyap Bodas Vasishtha
Borgaonkar Shandilya Borkar Koushik
Buddhibale Vasishtha  

$Updated : 2001 November 13 $ © 2000-2001 kokanastha.com. All rights reserved.