Surnames begining with "L"

Lachai Shandilya Lagoo Bharadwaj
Langote Vasishtha Late Kapi
Lavate Kashyap Lavekar Shandilya
Lele Kashyap Lelge Koushik
Lene Kashyap Limaye Kapi
Londhe Gargya Lonkar Koushik

$Updated : 2001 November 13 $ © 2000-2001 kokanastha.com. All rights reserved.